O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodavateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela oplášteni na stavenisku
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Kontrola zadávacej alebo projektovej dokumentácie objednávateľa stavby a vyhotovenie hodnotiacej technickej správy o stave tejto dokumentácie, kontrola projektu z hľadiska dodržania požiadaviek noriem, predstáv objednávateľa či budúceho vlastníka/užívateľa stavby. Touto činnosťou získa objednávateľ informácie o stave jeho tendrovej dokumentácie, o jej kompletnosti a kvalite, tzn. či sú všetky dopytované dodávky jednoznačne popísané a špecifikované projektom či boli do tendrovej dokumentácie zahrnuté komplexné požiadavky zadávateľa. Kontrolou tejto dokumetácie sú eliminované všetky nedostatky, ktoré môžu spôsobiť objednávateľovi stavby dalšie neprevídateľné investície, napr. dodatočné práce behom realizácie stavby či z dôvodu chýb v projektovej dokumentácii, obdržanie nižšieho štandartu realizovanej dodávky výplní stavebných otvorov a opláštenia atď.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby