O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

Hľadanie chýb alebo vád realizovaného diela konštrukcií výplní otvorov a opláštenia; kontrola súľadu dodržovania realizácie diela s odsúhlasenou výrobnou dokumentáciou dodávateľa; kontrola úplnosti dodávky a kvality dodaných materiálov, kontrola dodržovania montážnych postupov, dodržovania noriem. Sledovanie zmien a vád v realizácii diela, ich selekcia a riešenie odpočtov v prípade preukázateľných vád diela, nekompletnosti a nedodržania zadania.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku