O FIRME PORTFÓLIO ČINNOSTÍ
- Kontrola zadávacej/projektovej dokumentácie stavby - Hľadanie úspor v dodávke opláštenia - Presný kontrolný rozpočet dodávky opláštenia - Technická podpora pri výberovom konaní - Návrh požiadaviek na zmluvný vzťah s dodávateľom opláštenia - Kontrola a spracovanie pripomienok k Výrobnej dokumentácii dodávateľa - Konzultačná činnosť s objednávateľom - Preverenie dodávateľom inštalovanej referenčnej vzorky na stavbe - Pravidelná kontrola realizovaného diela opláštenia na stavenisku

Kontrola cenových ponúk potenciálnych zhotoviteľov opláštěnia formou anonymného posúdenia textových častí cenových ponúk (kontrola vhodnosti ponúkaných technických riešení okenných, dverných konštrukcií a fasádnych plášťov, kontrola dodržania zadania podla projektu a kompletnosť dodávky ponúkanej dodavateľom atď.) a presná identifikácia rozdielov technických riešení dodávok v cenových ponukách potenciálnych dodavatelov oproti zadávaciemu projektu. Zmyslom tejto konzultačnej činnosti je odhalenie nedisciplinovanosti dodávateľov v ponúkanom štandarte, kvalite a kompletnosti diela v dobe tvorby a predloženia cenových ponúk objednávateľovi.

Valid HTML 4.01 Strict
eOKNA - Profesionálna konzultácia v odbore výplní stavebných otvorov a opláštenia budou
Technická podpora pri výberovom konaní